توانبخشی

تیر ۱۱, ۱۳۹۷
ضعف هماهنگی و تعادل و حرکات اصلاحی آن

ضعف هماهنگی و تعادل و حرکات اصلاحی آن

ضعف هماهنگی و تعادل و حرکات اصلاحی آن ضعف هماهنگی و تعادل و حرکات اصلاحی آن عدم توانایی فرد در بکارگیری عضلات کوچک برای انجام حرکات […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۷
ضعف دستگاه قلبی –عروقی و تنفسی و حرکات اصلاحی آن

ضعف دستگاه قلبی –عروقی و تنفسی و حرکات اصلاحی آن

ضعف دستگاه قلبی –عروقی و تنفسی و حرکات اصلاحی آن ضعف دستگاه قلبی –عروقی و تنفسی و حرکات اصلاحی آن پس از بروز عوارض و اختلالات […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۷
شکم برجسته (شکم آویزان) و حرکات اصلاحی آن

شکم برجسته (شکم آویزان) و حرکات اصلاحی آن

شکم برجسته (شکم آویزان) و حرکات اصلاحی آن شکم برجسته (شکم آویزان) و حرکات اصلاحی آن کشیدگی عضلات شکم افتادگی و برجسته بودن غیر عادی آن […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۷
شست کج و حرکات اصلاحی آن

شست کج و حرکات اصلاحی آن

شست کج و حرکات اصلاحی آن شست کج و حرکات اصلاحی آن انحراف انگشت شست پا از بند دوم بطرف خارج (بطرف انگشت دوم) و ایجاد […]